Kursutvikling

Kompetanseutvikling står sentralt i mange organisasjoner, samfunnet er i stadig endring, og behovet for omstilling akselererer.  Kursing/opplæring er kostbart og tidkrevende, og en må ha sikkerhet for at det er målrettet.  Vi har utviklet en helhetlig modell for utvikling av kurs- og opplæringsprodukter.  Gjennom denne kan vi sammen med oppdragsgiverne raskt komme fram til riktige løsninger på opplæringsbehov.

bullet Behovanalyse
Analysere behovet for å etablere utdanning, vurdere alternativer, ressurser og midler, og legge rammer.
bullet Jobbanalyse
Definere hva «elevkategorien» skal gjøre i den/de arbeids- situasjoner det skal utdannes til.
bullet Deltakeranalyse
Finne ut hva de aktuelle deltakere fra «elevkategorien» har av relevant kompetanse fra tidligere.
bullet Mål – etablering
Definere forskjellen på hva folk trenger å kunne – og det de kan om til utdanningsmål.
bullet Mål – prioritering
Gjennomgå de forskjellige utdanningsmål – prioritere dem i forhold til hverandre.
bullet Mål – konkretisering
Konkretisere de viktigste målene med krav – og forsøksvis regne om til timer, kroner & innsats.
bullet Program
Lage et utdanningsprogram som sikrer at en når de prioriterte utdanningsmålene.
bullet Tilrettelegging
Lage undervisningsmateriell, etablere hensiktsmessige rammefaktorer, sted, tid etc.
bullet Gjennomføring
Gjennomføre opplæringsprogrammet slik det er tilrettelagt og planlagt.
bullet Evaluering
Måling og etterprøving av i hvilken grad utdannet personell fyller kravene i jobben.