Bedriftsinternt kurs for prosjekteiere og oppdragsgivere

BEDRIFTSINTERNT KURS I PROSJEKTARBEID FOR OPPDRAGSGIVERE OG ANDRE SOM SKAL VÆRE MED I OVERORDNET LEDELSE OG STYRING AV PROSJEKT.

EN DAG – INNTIL 12 DELTAKERE

Målgruppe

Målgruppen er alle som skal delta i oppstart og utvelgelse av prosjekter, være foresatt for prosjekter, og  ivareta avslutning og gevinstrealisering av prosjekter.

Hovedtema – mål for seminaret

Å diskutere sentrale utfordringer i den overordnede styringen av prosjekter, basert på nyere kunnskap innen prosjektfaget,  med spesiell vekt på:

 • Porteføljestyring.
 • Prosjektets fundament og forankring, spesielt formål og målfastsettelse.
 • Gevinstrealiseringsplaner.
 • Planlegging og budsjettering som grunnlag for styring av prosjektet.
 • Organisering av prosjektarbeidet, oppstartsprosess.
 • Oppfølging av prosjektarbeidet og prosjektlederne.
 • Prosjektavslutning, hvordan holde innsatsen oppe til siste målpassering.
 • Gevinstrealiseringsplaner og oppfølging av disse.
 • Eget rammeverk for prosjektarbeid i bedriften.

Program

Tid Aktivitet Merknader
Velkommen  
0900-0915 Åpning

 • Mål og program
 • Administrative bestemmelser
 • Presentasjon av deltakere og forventninger
0915 – 0930 Introduksjon – Bedriften

 • Hvorfor gjennomfører vi dette kurset
  
0930 – 1000 Introduksjon til prosjektfaget

 • Kort om prosjektarbeidsformen og utviklingen i faget
 • Prosjekttyper og perspektiver på prosjektledelse Metodikk og utvikling
 
1000 – 1030 Rammeverket

 • Gjennomgang av rammeverkets krav til prosjekteier.
 
1030 – 1115 Planlegging av prosjekter.

 • Prosjektstrategier
 • Planleggingsprinsipper
 • Planleggingsmodell
 • Fundamentet for prosjektet, mandat, formål og mål
 • Interessenter, sponsorbegrepet og kunden
 • Budsjettering, estimering, rammer
 • Gevinstrealiseringsplan
”Integrert med internt rammeverk for prosjektarbeid”
1115 – 1145 Organisering av prosjekter

 • Organsiasjonsmodeller
 • Interorganisatoriske prosjekter
 • Myter omkring prosjektroller
 • Porteføljestyring.
 • Erfaringer fra ”Flerprosjektsituasjoner”
Utfordringer ved klassisk prosjekt­organisering.Fra rolle­orientering til oppgave­orientering.
1145-1230 Lunch  
1230 – 1300 Oppfølging av prosjekter

 • Styringsfaktorer
 • Oppfølgingsregime
 • Praktisk prosjektkontroll
 • Beslutningsmøter
 • Styring versus støtte.
Styringssystemer som virker.
1300-1330 Prosjektstøtte

 • Oppdragsgiver, prosjekteier, prosjektansvarlig, sponsor, linjeleder – roller og ansvar
 • Coaching av prosjektledere
 • Prosjektstøttefunksjoner, prosjektkontor
 • Hvordan støtte prosjektene i Uninett enda bedre.
Sponsorrollen, svaret på det meste.
1330 – 1400 Usikkerhet versus risiko i prosjekter

 • Usikkerhetsanalyse og usikkerhetsstyring
 • Risikoanalyse og risikostyring.
Risikoanalyse. 
1400 – 1445 Prosjektavslutning

 • Gevinstrealisering
 • Utfordringer ved å holde distansen ut
 • Krav til dokumentasjon og etterarbeid
 • Prosjektevaluering og kompetanseoverføring.
Når vinner Petter Nordtug sine løp?
1445 –1500 Evaluering og avslutning  

Administrative forhold

 • Kurset gjennomføres over en dag, og koster Kr. 30.800,-. Dette inkluderer nødvendige møter og bearbeiding fra vår side på forhånd og underveis. Det inkluderer nødvendig kursmateriell, tilpassing og opptrykk av kursdokumentasjon og kursbevis. Det inkluderer også eventuelle reisekostnader innenfor Trondheimsregionen eller Osloregionen.
 • Kurset bygges på ett eller flere relevante prosjekteksempel fra bedriften.   Samarbeid om utvelgelse og tilrettelegging av slike inngår i prisen.